Loading...

เทศกาลภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ประจำปี 2562

21 – 23 มิถุนายน 2562

SAC ASEAN FILM FESTIVAL  เทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เริ่มต้นขึ้น ในปี 2555 ท่ามกลางกระแสตื่นตัวของสังคมไทยที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มองเห็นโอกาสของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ตื่นเต้นกับการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน เกิดกระแสการเรียนรู้อาเซียนในหลากหลายมิติ เรารู้จักคำทักท้ายของเพื่อนบ้าน รู้จักค่าเงิน รู้จักดอกไม้และชุดประจำชาติ หากแต่เรากับไม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมและสภาพสังคมของเพื่อนบ้านอาเซียน

เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา ประจำปี 2563

27 – 31 สิงหาคม 2563

SAC Anthropology Film Festival 2020 หรือเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) โดยปี 2563 นี้ เป็นปีแรกที่ ศมส. ปรับรูปแบบของงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และงานเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา ที่จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็นงานเทศกาลเดียวกันในชื่องาน “เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา” โดยขยายปริมณฑลของภาพยนตร์ที่จะนำมาจัดฉายในเทศกาลซึ่งเดิมเน้นเฉพาะภาพยนตร์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่ระดับโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาในทุกมิติ นอกจากจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้มานุษยวิทยาแล้วนั้น ศมส. หวังว่าเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าวจะมีส่วนในการสร้างกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจแนวคิดมานุษยวิทยา ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม (environment) ในการเรียนรู้มานุษยวิทยาในสังคมไทยเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม