Loading...
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน

เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา ประจำปี 2563

“เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา  ประจำปี  2563”

“Loss and Grief through Cultures”

27 – 31 สิงหาคม 2563

           SAC Anthropology Film Festival 2020 หรือเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) โดยปี 2563 นี้ เป็นปีแรกที่ ศมส. ปรับรูปแบบของงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และงานเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา ที่จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็นงานเทศกาลเดียวกันในชื่องาน “เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา” โดยขยายปริมณฑลของภาพยนตร์ที่จะนำมาจัดฉายในเทศกาลซึ่งเดิมเน้นเฉพาะภาพยนตร์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่ระดับโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาในทุกมิติ นอกจากจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้มานุษยวิทยาแล้วนั้น ศมส. หวังว่าเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าวจะมีส่วนในการสร้างกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจแนวคิดมานุษยวิทยา ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม (environment) ในการเรียนรู้มานุษยวิทยาในสังคมไทยเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เกี่ยวกับโปรแกรมภาพยนตร์

           สำหรับโปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์ SAC Anthropology Film Festival 2020 ในปีนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้คัดเลือกภาพยนตร์สารคดี 4 เรื่องและภาพยนตร์ฟิคชั่นอีก 3 เรื่อง มาประกอบเป็นโปรแกรมที่กล่าวถึงความเศร้าโศกและการสูญเสียผ่านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

           โดยปกติแล้วนั้น ผู้คนมักมองความสูญเสียและความเศร้าโศกว่าเป็นสิ่งเลวร้ายหรือเป็นความล้มเหลวรูปแบบหนึ่งที่จำเป็นต้องปกปิดซ่อนไว้จากสายตาของสังคม นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส Emile Durkheim เสนอว่าปรากฏการณ์นี้มาจากระบบทุนนิยมที่คอยผลักดันให้ผู้คนหมกมุ่นและต้องการให้สิ่งต่างๆ คงดีอยู่เสมอ สิ่งนี้ทำให้สังคมสมัยใหม่โดยรวมไม่สามารถตระหนักได้ว่าความเศร้าโศกและการสูญเสียของตนนั้นเป็นเพียงปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชีวิต

           ในปีแห่งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้คนมากมายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่อาจทราบได้ว่าสถานการณ์จะเข้าภาวะปกติเมื่อใด ความรู้สึกของการสูญเสียนั้นจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสูญเสียทางกายภาพ แต่ยังรวมไปถึงการสูญเสียทางจิตวิญญาณและการดำรงอยู่ รวมถึงการสูญเสียในความเชื่อและอัตลักษณ์ด้วย

           ภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมของโลกมาฉายในงาน SAC Anthropology Film Festival 2020 สะท้อนและสื่อสารแนวคิดดังกล่าวออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ที่หลากหลาย ผู้ชมจะมีโอกาสได้เห็นว่าวัฒนธรรมต่างๆ ทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความเศร้าโศกอย่างไร ตลอดจนได้เห็นวิธีการที่หลากหลายที่ผู้สร้างภาพยนตร์เลือกที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านั้น

           ในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ปีนี้ เราหวังว่าโปรแกรมภาพยนตร์จะสร้างพื้นที่และเวลาให้กับผู้ชมภาพยนตร์ให้ได้มีโอกาสสัมผัสความสูญเสียและโศกเศร้าก่อนที่จะต้องเข้าสู่ภาวะวิถึชีวิตแบบ New Normal

         

ภาพยนตร์ที่ฉายในงาน

Slider