Loading...

กิจกรรมฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา

กิจกรรมฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” ประจำปี 2563

25 มกราคม 2563

กิจกรรมฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสื่อสารความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะของ ศมส. ซึ่งมีกำหนดฉายภาพยนตร์ต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 จำนวน 8 ครั้ง กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสื่อสารความรู้มานุษยวิทยาทัศนาแล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ ศมส. ในการพัฒนาพื้นที่ของ ศมส. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา โดยเน้นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของ ศมส. และคัดเลือกภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศที่นำเสนอให้เห็นมิติความสำคัญของสาขาวิชามานุษยวิทยา